088-4512233, 074-258746

 qb3322@hotmail.com

  

 

เงื่อนไขการเช่ารถ

 
เงื่อนไขทั่วไป
   1. จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ท่าน ต่อเช่ารถตู้หาดใหญ่ปรับอากาศ 1 คัน
   2. ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติดภายในรถ โดยเด็ดขาด
   3. ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือ สงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฏหมายอยู่ภายในรถ พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทำการตรวจค้น ทั้งนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองและบุคคลอื่นภายในรถเช่าหาดใหญ่
   4. พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือ บางเวลา หากพิจารณาเห็นว่า การเดินทางต่อไปนั่น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของตัวรถและบุคคลภายในรถตู้ให้เช่าหาดใหญ่
   5. พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ความเร็วในการชับขี่ จึง ขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
   6. การให้บริการของของทางทีมงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของบุคคล หรือ คณะบุคคลเท่านั้น ทางทีมงานจึงไม่อนุญาต ให้นำสัตว์เลี้ยงใดๆ หรืออาหารที่มีกลิ่นแรงขึ้นรถโดยเด็ดขาด

ค่าน้ำมัน ทางด่วน ทางพิเศษ
   - ในวันแรกที่เริ่มทำงาน พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ (ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจสอบได้)
   - การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อๆ ไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมันเต็มถังคืนให้กับพนักงานขับรถ เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง
   - ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าเรือโดยสาร ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การนับเวลาและวันทำงาน(ใช้บริการากกว่า 1 วัน)
   - เวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถ คือ ตั้งแต่เวลา 06:00 น. - 18:00 น. หรือไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาผู้ใช้บริการนัดหมาย (แต่ไม่เกินเวลา 20:00 น. ของวันนั้น)
   - การนับเวลาชดเชยค่าบริการล่วงเวลา
   - ในกรณีที่มีการนัดหมายการเดินทาง ก่อนเวลา 06:00 น ผู้ใช้บริการจะต้องขดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่มอีกชั่วโมงละ 150.- บาท
   - ในกรณีที่มีการใช้บริการ เกินกว่า 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย หรือ เกินกว่าเวลา 20:00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่มอีกชั่วโมงล่ะ 150.- บาท เกิน 24.00 คิดเพิ่มอีก 1 วัน
   - ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางไม่เกินกว่า 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย และไม่เกินกว่าเวลา 20:00 น. ผู้ใช้บริการไม่ต้องจ่ายชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่ม
   - จุดหมายปลายทาง หมายถึง สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ที่ผู้ใช้บริการกำหนดให้พนักงานขับรถเช่าหาดใหญ่ไปส่งในวันเดินทางกลับ
   - วันที่เริ่มต้นเดินทาง ไม่ว่าจะออกเดินทางในเวลาใดก็ตาม จะถูกนับเป็น 1 วันทำงาน
   - เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการเดินทาง พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการเช่ารถตู้หาดใหญ่นัดหมาย หลังจากนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องให้พนักงานขับรถเช่าหาดใหญ่ได้พักผ่อนไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะมีการใช้บริการในครั้งต่อไป
   - เวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถเช่าหาดใหญ่ คือ ตั้งแต่เวลา 06:00 น. - 18:00 น. หรือไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย (แต่ไม่เกินเวลา 20:00 น. ของแต่ละวัน)
   - การนับเวลาชดเชยค่าบริการล่วงเวลา
   - ในกรณีที่มีการนัดหมายการเดินทาง ก่อนเวลา 06:00 น ผู้ใช้บริการจะต้องขดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่มอีกชั่วโมงละ 150.- บาท
   - ในกรณีที่มีการใช้บริการ เกินกว่า 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย หรือ เกินกว่าเวลา 20:00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่มอีกชั่วโมงล่ะ 150.- บาท
   - ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 20:00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่มอีกชั่วโมงล่ะ 150.- บาท
   - ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางไม่เกินกว่า 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย และไม่เกินกว่าเวลา 20:00 น. ผู้ใช้บริการไม่ต้องจ่ายชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่ม
   - ผู้ใช้บริการต้องมีที่พักให้พนักงานขับรถ หากไม่มีผู้ใช้บริการต้องเพิ่มค่าห้อง อาหาร ให้พนักงานขับรถ 500 บาทต่อวัน นอกเหนือจากราคาที่ได้ตกลงไว้
   - จุดหมายปลายทาง หมายถึง สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ที่ผู้ใช้บริการกำหนดให้พนักงานขับรถไปส่งในวันเดินทางกลับ

การจองรถ และ การวางเงินมัดจำ
ผู้ใช้บริการสามารถจอง และใช้บริการทีมงานคณคอยและคุณมนต์ เช่ารถตู้หาดใหญ่ รถเช่าหาดใหญ่ หาดใหญ่รถเช่า รถตู้ให้เช่าหาดใหญ่ได้ โดยการกรอกแบบฟอร์มการจองรถตู้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...โทร 088-4512233,074-258746 (คุณนิพัทธ์) หรือ e-mail มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผู้ใช้บริการจะต้องชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 500 บาท/คัน/วัน ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน (หรือในวงเงินครึ่งหนึ่งของค่าบริการ ในกรณีที่ใช้บริการแบบ รับ-ส่งเที่ยวเดียว) จึงจะถือว่าได้มีการจองรถอย่างสมบูรณ์
การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า กระทำโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ดังนี้เท่านั้น
บัญชี กสิกรไทย สาขาถนนกาณจนวณิชย์ หาดใหญ่
ชื่อบัญชี นาย นิพัทธ์ ไชยอุด
เลขที่บัญชี 553-2-19114-0
เพื่อเป็นหลักฐานในการขำระเงินมัดจำล่วงหน้า
กรุณาแจ้งทาง e-mail มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อทางทีมงานจะได้ติดต่อนัดหมายการเดินทางต่อไป การไม่ชำระเงินมัดจำล่วงหน้าตามกำหนด อาจเป็นเหตุให้ทางทีมงานสามารถยกเลิกการเดินทางได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ขอยกเลิกการเดินทาง และได้แจ้งให้ทางทีมงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเดินทาง ทางทีมงานยินดีคืนเงินมัดจำล่วงหน้าให้ ในอัตราร้อยละ 90 ของเงินมัดจำล่วงหน้าที่ได้ชำระไว้แล้ว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำล่วงหน้า ไม่ว่ากรณีใดๆ นอกเหนิอจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
หมายเหตุ..การจองรถและการวางเงินมัดจำ ให้ติดต่อโดยตรงที่ คุณคอยและคุณมนต์เท่านั้น

กาารบริการแบบรับ-ส่ง (เที่ยวเดียว)
   - หมายถึง การที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะใช้บริการเช่ารถตู้หาดใหญ่ เพื่อรับบุคคลหรือคณะบุคคลจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปส่งยังสถานที่อีกที่หนึ่ง เพียงอย่างเดียว
   - ผู้ใช้บริการจะต้องกำหนดสถานที่ที่จะให้รถไปรับเพียงจุดเดียว และสถานที่ที่จะให้รถไปส่งเพียงจุดเดียวเช่นกัน
   - ทางทีมงานจะกำหนด ค่าบริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยจะคิดรวม ค่าบริการ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน หรือค่าผ่านทางพิเศษ เข้าด้วยกันเป็นราคาเดียว
   - ในบางกรณีที่การเดินทางนั้น จำเป็นต้องอาศัยยานพาหนะประเภทอื่นเป็นตัวสนับสนุน เช่น การนำรถลงเรียนช้ามฟาก เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานขับรถ ทั้งขาไปและขากลับ
   - พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเลือกเส้นทางในการเดินทาง เพื่อให้สามารถนำพาผู้ใช้บริการไปยังจุดหมายปลายทางที่ได้กำหนดไว้
   - ในระหว่างการเดินทาง ผู้ใช้บริการสามารถขอให้พนักงานชับรถ หยุดพักรถเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติภาระกิจส่วนตัวที่จำเป็น เช่น เข้าห้องน้ำ รับประทานอาหาร แต่ไม่สามารถขอให้พนักงานขับรถออกนอกเส้นทางได้
   - ผู้ใช้บริการจะต้องมีการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ในวงเงินครึ่งหนึ่งของค่าบริการที่ได้กำหนดไว้ จึงจะถือว่าได้มีการจองรถอย่างสมบูรณ์
   - การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า กระทำโดยการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ของธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ได้แสดงไว้ในหัวข้อ การจองรถและการวางเงินมัดจำ

ขอเสนอราคาเพื่อพิจารณา ดังนี้
   - ค่าเช่า รถตู้วันล่ะ 1,800 บาท ไม่รวมน้ำมัน
   - ถ้าออกต่างจังหวัดมีค่าห้องคืนล่ะ 500 บาทต่อหนึ่งคืน
            *** ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขและการปฏิบัติงาน
   - กำหนด 7 โมงเช้า ถึง 3 ทุ่ม รวม 14 ชั่วโมง
   - กรณีเกิน 3 ทุ่ม คิดค่า OT ชั่วโมงล่ะ 150 บาท เป็นค่าแรงพนักงานขับรถตู้
   - การจองควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันพร้อมแผนที่
   - กรณีแจ้งลด/เพิ่ม/หรือยกเลิกงานควรแจ้งอย่างนอย 2 วัน
             รถตู้หาดใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านนะครับ   ขอบคุณ ณ โอกาสนี้ติดต่อ โทร 088 – 4512233,074-258746 ID Line : qb3322 โดยตรง

ขอเสนอราคาเพื่อพิจารณา ดังนี้
   - ค่าเช่าวันล่ะ 4,500 บาท (ค่ากิน ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ทางคนขับรับผิดชอบเอง)
   - ในจังหวัดใกล้เคียง ขั้นต่ำต้องเหมา 2-3 วันขึ้นไป
   - ขึ้นเหนือ-อีสาน ขั้นต่ำต้องเหมา 7-8 วันขึ้นไป
     *** ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขและการปฏิบัติงาน
   - กำหนด 6 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม รวม 12 ชั่วโมง
   - กรณีเกิน 2 ทุ่ม คิดค่า OT ชั่วโมงล่ะ 150 บาท เป็นค่าแรงพนักงานขับรถตู้
   - การจองควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันพร้อมแผนที่
   - กรณีแจ้งลด/เพิ่ม/หรือยกเลิกงานควรแจ้งอย่างนอย 2 วัน
รถตู้หาดใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านนะครับ ขอบคุณ ณ โอกาสนี้ติดต่อ โทร 088 – 4512233,074-258746 ID Line : qb3322 โดยตรง

หมายเหตุ
   เงื่อนไขการใช้บริการ ทางทีมงานคุณคอยและคุณมนต์สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามความเหมาะสม มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามโดยตรงที่ 088-4512233,074-258746 (คุณนิพัทธ์) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Please publish modules in offcanvas position.